Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van de White Whale Yachtbrokers website, een handelsmerk van White Whale BV, willen wij u wijzen op onderstaande voorwaarden en aansprakelijkheden. De hier genoemde voorwaarden aan aansprakelijkheden gelden niet alleen voor White Whale BV, maar ook voor de partners (welke staan vermeld op deze website) die onder de naam van White Whale Yachtbrokers adverteren. Deze partners zijn geheel zelfstandige bedrijven waarvoor White Whale BV geen enkele aansprakelijkheid treft. Slechts de werkwijze en de marketing wordt onder 1 naam uitgevoerd.

White Whale Yachtbrokers heeft alle inspanningen gedaan die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om te zorgen dat de vermelde informatie op de website klopt op het moment van plaatsen. Het kan echter voorkomen dat er fouten staan in deze informatie, of dat de situatie gewijzigd is.

White Whale Yachtbrokers geeft geen enkele garantie over de juistheid van de informatie nog de staat van de betreffende objecten. Dit geldt ook voor eventuele hyperlinks of andere services direct of indirect van de website van White Whale BV. White Whale Yachtbrokers houdt zich het recht om aanpassingen en correcties uit te voeren op ieder tijdstip, zonder hiervan melding te maken.

White Whale Yachtbrokers accepteerd geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele onjuiste informatie op de website. Dit geldt ook voor eventuele financiële beslissingen en consequenties die worden gebaseerd op de vermelde informatie en gegevens. Deze consequenties zijn altijd voor rekening van de betreffende bezoeker.

White Whale Yachtbrokers accepteert geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, van eventuele gevolg schade of ander soortige schade van welke aard dan ook, door het gebruik van de website van White Whale Yachtbrokers.

Auteursrecht

De informatie en de foto’s gebruikt op de website van White Whale Yachtbrokers zijn eigendom van White Whale BV of de oorspronkelijke maker van het materiaal. U bent echter vrij deze te kopiëren en printen, zo lang:

Het materiaal wordt gebruikt ter eigen informatie, en
het materiaal voor niet commerciële doeleinden wordt gebruikt, en
bij gebruikte kopien/replicaties er duidelijk wordt vermeld dat de rechten van het materiaal bij White Whale BV ligt.
White Whale BV, adres Lantaarndijk 8, 4797 SP Willemstad (NL) geregistreerd Nederland, district Zuidwest Holland onder kvk nummer 34203742

AVG / Privacy persoonsgegevens

White Whale Yachtbrokers bestaat uit meerder zelfstandige kantoren die vrijwel geheel op dezelfde wijze werken en gegevens verzamelen. Zie ons “contact” menu op de website met de gegevens van alle onafhankelijke kantoren. Bij ieder kantoor is de eerste (of enige) makelaar welke daar wordt vermeld ook diegene die de Functionaris Gegevensbescherming van dat bedrijf is. In onderstaande tekst wordt met “White Whale Yachtbrokers” het betreffende kantoor bedoeld zoals hierboven omschreven, of het hoofdkantoor in Willemstad.

White Whale Yachtbrokers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij algemene informatie aanvragen via de website of Email of telefonisch, bewaren wij enkel die gegevens die wij nodig hebben om contact op te nemen, geen verdere persoonsgegevens.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in geval het gaat om Verkopende jachteigenaren en Kopers van schepen. Een en ander staat duidelijk ingevuld in de betreffende Bemiddelingsvereenkomst en de betreffende Koopovereenkomst. Een en ander o.a. om de juiste identiteit van de koper en verkoper te bepalen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wwy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

White Whale Yachtbrokers  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bepalen of Verkoper bestaande persoon is en rechtmatig eigenaar en of Koper bestaand persoon is
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Waarborgen van rechten en verplichtingen die Koper en Verkoper met elkaar aangaan
– Uw (aan)vraag te kunnen verwerken

White Whale Yachtbrokers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WWY) aan te pas komt. White Whale Yachtbrokers gebruikt standaard Office pakketten waar uw gegevens in worden opgeslagen. Uitsluitend medewerkers van WWY hebben toegang tot deze informatie middels een beveiligde toegangscode.

White Whale Yachtbrokers  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Personen die
aangeven vergeten te willen worden kunnen dat via de mail aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan tot uiterlijk binnen 1 maand alle ons bekende gegevens wissen.

White Whale Yachbrokers verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van White Whale Yachtbrokers gebruikt alleen standaard cookies om de website sneller en gebruiksvriendelijker te maken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door White Whale Yachtbrokers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wwy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

White Whale Yachtbrokers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wwy.nl